RODO

Klauzula informacyjna RODO
Dla zainteresowanych produktami ubezpieczeniowymi

Zgodnie z art. 13 unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EPRO Sp. z o.o. („EPRO”), z siedzibą w Warszawie, ul. Mikołajska 25, (02-455 Warszawa), KRS 0000018105.

Podanie danych następuje na podstawie zgody i jest dobrowolne. Dane są wykorzystywane do zapewnienia optymalnej obsługi poszukującego ochrony ubezpieczeniowej oraz ubezpieczającego, który zawarł umowę ubezpieczenia za pośrednictwem EPRO Sp. z o.o. z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, KRS 0000024807 lub Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, KRS 0000024812 (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane mają charakter poufny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom poza wskazanym powyżej zakładem ubezpieczeń w celu wykonywania umowy.

Istnieje możliwość cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia. Dane przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w każdym czasie, chyba że przesłanki prawne pozwalają na dalsze przetwarzanie danych. Zgodnie z przepisami możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych. Pytania dotyczące ochrony prywatności w EPRO prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@epropolska.pl

Dla zainteresowanych współpracą

Zgodnie z art. 13 unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EPRO Sp. z o.o. („EPRO”), z siedzibą w Warszawie, ul.Mikołajska 25, (02-455 Warszawa), KRS 0000018105.

Podanie danych następuje na podstawie zgody i jest dobrowolne. Dane są wykorzystywane w celu zapewnienia obsługi związanej z procesem rekrutacyjnym oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług lub umowy zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane są przechowywane przez czas trwania umowy oraz okresy wskazane w przepisach o archiwizacji i dochodzeniu roszczeń.

Istnieje możliwość cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia. Dane przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w każdym czasie, chyba że przesłanki prawne pozwalają na dalsze przetwarzanie danych. Zgodnie z przepisami możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych. Pytania dotyczące ochrony prywatności w EPRO prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@epropolska.pl

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego budynku Centrali spółki przy ul Mikołajskiej 25 w Warszawie

Zgodnie z art. 13 unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EPRO Sp. z o.o. („EPRO”), z siedzibą w Warszawie, ul. Mikołajska 25, (02-455 Warszawa), KRS 0000018105.

Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane przez okres 30 dni, a następnie są nadpisywane przez nagrania kolejnych dni. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

 

  • budynek Centrali EPRO sp z o.o. przy ul. Mikołajskiej 25 w Warszawie (wejście/wyjście z posesji),
  • obszar wokół budynku Centrali EPRO sp. z o.o. (ciągi komunikacyjne, jezdnia z chodnikiem oraz ogrodzenia).
 

W szczególnych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Obraz zarejestrowany przez system monitoringu wizyjnego może zostać zabezpieczony dla celów dowodowych, jeśli zarejestrowane zdarzenia i/lub osoby zagrażają bezpieczeństwu ludzi oraz mienia, porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia EPRO sp. z o.o.. Zabezpieczenie takie może nastąpić na wniosek np. organów prowadzących postępowania lub Administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Zgodnie z przepisami możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych.

Pytania dotyczące ochrony prywatności w EPRO prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@epropolska.pl